ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธ์การแก้ปัญหา

ใส่ความเห็น

Advertisements

ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอดเรื่องร้อยละ

ใส่ความเห็น

ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธ์การแก้ปัญหา

ใส่ความเห็น

ธนาคารความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ

ใส่ความเห็น

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ จะนำหลักการของอัตราส่วน การเขียนอัตราส่วน และสัดส่วนมาใช้ในการแก้ปัญหาดังนี้

ตัวอย่าง     ธนาคารแห่งหนึ่งให้ดอกเบี้ยฝากประจำ 10.5 % ต่อปี ถ้าฝากประจำเป็นเงิน 500,000 บาท ครบ 1 ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่ใด

วิธีทำ        สมมุติครบ 1 ปี ได้ดอกเบี้ย X บาท

วิธีที่ 1    เนื่องจากเงินฝาก 500,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10.5 % ต่อปี
                      ดังนั้น ดอกเบี้ย 10.5 % ของเงินฝาก 500,000 เท่ากับ X บาท

              นั่นคือ          X = 52,500 บาท
             ครบ 1 ปี จะได้ดอกเบี้ย 52,500 บาท

       วิธีที่ 2 ดอกเบี้ย 10.5 % ต่อปี หมายถึง อัตราส่วนของดอกเบี้ยต่อเงินฝากเป็น

ดังนั้น                10.5 x 500,000         =          100 x X         

     X                =    52,500
                                                            ครบ 1 ปี จะได้ดอกเบี้ย 52,500 บาท

ตัวอย่าง โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 350 คน เป็นนักเรียนหญิง 280 คน มีนักเรียนชายคิดเป็น ร้อยละเท่าใด

วิธีทำ โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 350 คน
                            เป็นนักเรียนหญิง 280 คน
                           เป็นนักเรียนชาย 350 – 280 = 70 คน

               สมมุติ    มีนักเรียนชายร้อยละ X
                           (นั่นคือ ถ้านักเรียนทั้งหมด 100 คน จะเป็นนักเรียนชาย X

X             =            20

คนดังนั้น มีนักรเรียนชายร้อยละ 20

          ตัวอย่าง คุณแม่ซื้อบ้านหลังหนึ่ง ต้องจ่ายเงินมัดจำ 30 % ของราคาบ้าน คิดเป็นเงิน 144,000 บาท บ้านหลังนี้ราคาเท่าไร

             วิธีทำ   สมมุติคุณแม่ซื้อบ้านในราคา X บาท ต้องจ่ายค่ามัดจำ 30 % ของราคาบ้าน บ้าน คิดเป็น 144,000 บาท จ่ายเงินมัดจำ
                             30 % หมายถึง อัตราส่วนเงินมัดจำต่อราคาบ้าน

                                                                   จะได้ว่า 30 x X                =              144,000 x 100

                                                                                          X                =          480,000 บาท
                                                           ดังนั้น ราคาบ้าน 480,000 บาท

     

ธนาคารความรู้เรื่องการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ

ใส่ความเห็น

 นักเรียนเคยคำนวณโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละมาแล้วโดยไม่ได้ใช้สัดส่วน ต่อไปนี้จะเป็นการนำความรู้เรื่องสัดส่วนมาใช้คำนวณเกี่ยวกับร้อยละ  ซึ่งจะพบใน  3  ลักษณะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

          1.   25%  ของ  60 เท่ากับเท่าไร  หมายความว่า  ถ้ามี  25  ส่วนใน  100 ส่วน  แล้วจะมีกี่ส่วนใน  60  ส่วน

                   ให้มี    ส่วนใน  60  ส่วน

                   เขียนสัดส่วนได้ดังนี้   

                   จะได้               

                                                     

                    ดังนั้น                        

                    นั่นคือ        25%  ของ  60  คือ  15

          2.  9  เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ  45  หมายความว่า  ถ้ามี  9   ส่วนใน  45  ส่วน  แล้วจะมีกี่ส่วนใน  100  ส่วน

                    ให้  9  เป็น  x%  ของ  45

                    x%  หมายถึง  

                    เขียนสัดส่วนได้ดังนี้   

                   จะได้                 

                                                      

                   ดังนั้น                          

                   นั่นคือ  9  เป็น  20%  ของ  45

          3.  8  เป็น  25%  ของจำนวนใด  หมายความว่า  ถ้ามี  25  ส่วนใน  100  ส่วน  แล้วจะมี  8  ส่วนในกี่ส่วน

                    ให้  8  เป็น  25%  ของ  

                    เขียนสัดส่วนได้ดังนี้   

                   จะได้                 

                                                     

                    ดังนั้น                         

                    นั้นคือ  8  เป็น  25%  ของ  32

  นักเรียนเคยคำนวณโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละมาแล้วโดยไม่ได้ใช้สัดส่วน ต่อไปนี้จะเป็นการนำความรู้เรื่องสัดส่วนมาใช้คำนวณเกี่ยวกับร้อยละ  ซึ่งจะพบใน  3  ลักษณะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

          1.   25%  ของ  60 เท่ากับเท่าไร  หมายความว่า  ถ้ามี  25  ส่วนใน  100 ส่วน  แล้วจะมีกี่ส่วนใน  60  ส่วน

                   ให้มี    ส่วนใน  60  ส่วน

                   เขียนสัดส่วนได้ดังนี้   

                   จะได้               

                                                     

                    ดังนั้น                        

                    นั่นคือ        25%  ของ  60  คือ  15

          2.  9  เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ  45  หมายความว่า  ถ้ามี  9   ส่วนใน  45  ส่วน  แล้วจะมีกี่ส่วนใน  100  ส่วน

                    ให้  9  เป็น  x%  ของ  45

                    x%  หมายถึง  

                    เขียนสัดส่วนได้ดังนี้   

                   จะได้                 

                                                      

                   ดังนั้น                          

                   นั่นคือ  9  เป็น  20%  ของ  45

          3.  8  เป็น  25%  ของจำนวนใด  หมายความว่า  ถ้ามี  25  ส่วนใน  100  ส่วน  แล้วจะมี  8  ส่วนในกี่ส่วน

                    ให้  8  เป็น  25%  ของ  

                    เขียนสัดส่วนได้ดังนี้   

                   จะได้                 

                                                     

                    ดังนั้น                         

                    นั้นคือ  8  เป็น  25%  ของ  32

ธนาคารความรู้เรื่องร้อยละในชีวิตประจำวัน

ใส่ความเห็น

 ร้อยละ  ในชีวิตประจำวัน  นักเรียนจะเห็นว่าเราเกี่ยวข้องกับร้อยละอยู่เสมอ  เช่น  การซื้อขาย  กำไรขาดทุน  การลดหรือการเพิ่มที่คิดเป็นร้อยละ  การคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ

          คำว่า  ร้อยละ  หรือ  เปอร์เซ็นต์  เป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งต่อ  100  เช่น

ร้อยละ  50  หรือ  50%  เขียนแทนด้วย  50:100  หรือ

                      ร้อยละ  7  หรือ  7%  เขียนแทนด้วย  7:100  หรือ

ธนาคารความรู้เรื่องร้อยละคืออะไร

ใส่ความเห็น

ร้อยละ คือ การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน

โดยให้จำนวนที่สองในอัตราส่วนเป็น 100 ใช้สัญลักษณ์  % เช่น แดงสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนร้อยละ 85   หมายความว่า   ในคะแนนเต็ม 100 คะแนนดงสอบได้ 85 คะแนน

อัตราร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (percentage/percent) คือแนวทางในการนำเสนอจำนวนโดยใช้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 มักใช้สัญลักษณ์เป็น เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ “%” เช่น ร้อยละ 45 หรือ 45% มีค่าเทียบเท่ากับ 45100 หรือ 0.45

Older Entries